محـ ـ ــبتـ ـکـ ـده

خسته ... ام !

[ یکشنبه 13 بهمن1392 ] [ 0:0 AM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

گاهی ..

گـاهـــــے وَقـتـهــا نـوشـتـنـت نـمـــــے آیـَכ

چـاــے هم بـرایـت بـــــے مـزه شـכه

ازســےــگار کـشـیـכטּ مـیـتـرســـــــــے

از حـرف زכטּ بـا دیـگـراטּ حـالـت بــِهَـρ مـیخـُورَכ

خـسـتــہ نـیـستـــــے כلــزَכه نـیـسـتـــــے

اعـصـابـت هـρ خـورכ نـیـست

امـا تـا כلـت بـخـواهـכ [غــَـم] כارــــے

شـایـכ اَلـکـــے بـعـضــے وقـتـا حـالـتـاטּ مـثـلِ هـمـیشــہ ـــے مَـטּ اَسـت . . .

[ چهارشنبه 18 دی1392 ] [ 11:27 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

پسرک تنها !

[ چهارشنبه 18 دی1392 ] [ 11:5 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

تو مقصری ...

تو مقصری، اگر من دیگر " منِ سابق " نیستم

پـس من را به "مـن" نبودن محکوم نکن !

من همـانم .. همان پسر مهربون و صبور . پر از محبت ...

یـادت نمی آید؟

من همانـم

حتی اگر این روزها بویِ بی تفاوتی بدهم ...


[ یکشنبه 24 آذر1392 ] [ 10:41 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 23 فروردین1392 ] [ 10:16 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

پرنده

چهــ  غريبـانه  رفتــــ
آن  پرنده  کوچکــــ
وقتيـــ  از  صـدايــــ  گريــه امــ
خسـته شد ! ! !

((او حـق داشتـــــ
من خندهــ  را از يـاد بـرده بـودمــ
)) 

[ جمعه 23 فروردین1392 ] [ 9:45 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

هیشکی تنهائیمو حس نکرد ...!

[ شنبه 17 فروردین1392 ] [ 9:52 AM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

برآمد باد صبح و بوي نوروز                 

                        به کام دوستان و بخت پيروز

مبارک بادت اين سال و همه سال

                       همايون بادت اين روز و همه روز

[ جمعه 2 فروردین1392 ] [ 11:54 AM ] [ بی نام و نشون ] [ ]


 گهواره خیالـــــــــم

 با اندک نسیمــــی

 از یادت نیـــــــــــــز

 تاب میخورد.........

 تاب میخورد.........

 آرام...................

 آرام...................

 آرام..................

 تا به خواب بسپارد

 رویای دوباره با تو بودن را.....!!

[ جمعه 25 اسفند1391 ] [ 6:39 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 4 شهریور1390 ] [ 2:58 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

من خسته ام ...

در گلوی زمین گیر کرده ام

            قدری حرف میخواهم ...

                               و کمی آزادی !!!

دوباره سیب بچین حوا ...

                   من خسته ام 

                               بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند
[ یکشنبه 15 خرداد1390 ] [ 5:54 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

. . .

زندگیـــ  بـــاورمیــــ خواهــد آن همـــ  ازجـنســـ  امیــد که اگـر سـختیــ راه بـه تـویکـــ سیلیــ  زد یکــ  ندای قلبـ ــی بـه تـو گـویـد کـه خـدا هـستـــ  هنــوز . . .!

[ سه شنبه 10 خرداد1390 ] [ 1:16 AM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 6 خرداد1390 ] [ 3:46 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

برای او که میداند ...!

معنای زنده بودن من با تو بودن است

نزدیک ، دور

سیر ، گرسنه

رها ،اسیر

دلتنگ ، شاد

آن لحظه ای که بی تو سرآید مرا، مباد

مفهوم مرگ من

 در کنار تو

مفهوم زندگی ست

معنای عشق نیز

در سرنوشت من

با تو ، همیشه با تو ،با تو، زیستن...

[ جمعه 30 اردیبهشت1390 ] [ 10:57 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

تولدم مبارک . . . !!

[ پنجشنبه 22 اردیبهشت1390 ] [ 6:36 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 24 دی1389 ] [ 1:37 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

دوستت دارم . . .

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

         دوستت‌دارم‌

[ جمعه 17 دی1389 ] [ 8:39 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 10 دی1389 ] [ 11:0 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

گفتم عشق چیست ؟

به گل گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من خوشگل تر است..."


به پروانه گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من زیبا تر است..."


به شمع گفتم: "عشق چیست؟" گفت: "از من سوزان تر است..."


به عشق گفتم: "آخر تو چیستی؟" گفت: "نگاهی بیش نیستم

[ جمعه 26 آذر1389 ] [ 3:46 AM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 12 آذر1389 ] [ 1:18 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

زو‌‌‌‌‌د دير مي شود...

jokvsms.mihanblog.com

حرف هاي ما هنوز نا تمام . تا نگاهي مي کني وقت رفتن است...
باز هم همان حکايت هميشگي ...

 پيش از آنکه با خبر شوي لحظه عزيمت تو ناگزير
مي شود...
آي.... اي دريغ و حسرت هميشگي ... هميشگي...
ناگهان چقدر زو‌‌‌‌‌د دير مي شود...
jokvsms.mihanblog.com

[ جمعه 5 آذر1389 ] [ 1:55 AM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 5 آذر1389 ] [ 1:43 AM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

از رفتن خود ...

مرگ را از رفتن خود بی خبر خواهم گذاشت

عشق را با مردم بی دردسر خواهم گذاشت  

سردر آغوش گناهی تازه تر خواهم گذاشت 

بی پر و بال از ستبر آسمان خواهم گذشت 

در کبود لانه مشتی بال و پر خواهم گذاشت 

در به در دنبال یک جو تشنگی خواهم دوید 

چشمه را با تشنگان در به در خواهم گذاشت 

تا نگویند این جوان بی رد پایی کوچ کرد

دفتری شعرومزاری شعله ور خواهم گذاشت

بی صدا در کلبه متروک جان خواهم سپرد

 مرگ را از رفتن خود بی خبر خواهم گذاشت

[ جمعه 21 آبان1389 ] [ 3:8 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 14 آبان1389 ] [ 11:5 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

تقدیم به روح بلند . . .

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

! کاشکي برمي گشتي پيشم

کاش مي دونستي نباشي، من ديگه بهار نميشم

کاش بدوني اگه مي خندم هنوزم

نمي خوام به روزگار بگم که از دستش مي سوزم

اما انگار قسمت اينه که يه عاشق باز بشينه

زير قطره هاي بارون، تا کسي چشماي خيسشو نبينه

اين منم درخت بي برگ، ضربه سخت تبر رو تنه ي دلم نشسته

تبره ، انگاري اين بار پل وصل و هم شکسته....

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

[ جمعه 7 آبان1389 ] [ 4:7 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com
[ جمعه 30 مهر1389 ] [ 9:0 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

هي فلاني

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

هي فلاني مي داني ؟ مي گويند رسم زندگي چنين است...

مي آيند.... مي مانند.... عادت مي دهند.... ومي روند.

وتو در خود مي ماني و تو تنها مي ماني

راستي نگفتي رسم تونيز چنين است؟.... مثل همه فلاني ها
....؟

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

[ جمعه 30 مهر1389 ] [ 8:46 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

[ جمعه 16 مهر1389 ] [ 9:38 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

کاش بودی ...

کاش بودی تا دلم تنها نبود

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

تا اسیر غصه فردا نبود
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
کاش بودی تا برای قلب من
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
زندگی اینگونه بی معنا نبود
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
کاش بودی تا لبان سرده من
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
قصه گوی غصه غم ها نبود
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
کاش بودی تا دور دست عاشقم
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
غافل از لمس گل مینا نبود
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
کاش بودی تا زمستان دلم
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
این چنین پور سوز و پر سرما نبود
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
کاش بودی تا فقط باور کنی
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
 
بعد تو این زندگی زیبا نبود
[ جمعه 16 مهر1389 ] [ 9:36 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد
[ جمعه 9 مهر1389 ] [ 1:43 PM ] [ بی نام و نشون ] [ ]